Yellow cure

Yellow cure

Gadus Morhua
Origin

Iceland

cut
Yellow cure

Yellow cure

Gadus Morhua